ÖNÉLETRAJZOKKAL, PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Sprint Consulting Agilis Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról, amelyet a Társasághoz beérkező önéletrajzok, motivációs levelek, pályázati anyagok (együtt: Pályázat) vonatkozásában folytat.

Az Adatkezelő adatai

cégneve: Sprint Consulting Agilis Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1082 Budapest, Corvin sétány 2. A
cégjegyzékszáma: 01-09-981936
nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 14567975-2-42
postai levelezési cím: 1082 Budapest, Corvin sétány 2. A
e-mail cím: info [at] sprintconsulting [dot] com

Az adatkezelés részletei

Az adatok forrása

1. meghirdetett állásokra történő jelentkezés a Pályázat a jobs[at]sprintconsulting.com email címre való megküldésével, vagy Linkedin-en közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel 
2. aktív álláshirdetés nélkül (spontán) beküldött Pályázatok jobs[at]sprintconsulting.com email címre
3. személyes interjú/további egyeztetés során történő adatfelvétel 
4. munkaerő-közvetítőktől kézhez kapott személyes adatok 

A kezelt személyes adatok

A Pályázat és az abban szereplő valamennyi személyes adat, e-mail útján történő megküldés esetén az e-mail cím és annak tartalma, kapcsolódó a személyes interjún, további egyeztetéseken felvett személyes adatok.

Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Meghirdetett konkrét pozícióra beküldött Pályázatok és a kapcsolódó, a személyes interjún, további egyeztetéseken felvett személyes adatok

Adatkezelés célja Megfelelő Pályázók kiválasztása betöltetlen munkakörökre, a munkakör betöltése és pályázók megkeresése betöltetlen munkakörök esetén
Adatkezelés jogalapja A pályázó (a továbbiakban: Pályázó) önkéntes hozzájárulása.
Hozzájárulás hiányában a Pályázó a kiválasztási folyamatban nem tud részt venni
Hozzájárulás megadásának formája A Pályázat Társaságunkhoz történő megküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatát a fenti célból kezeljük. Amennyiben a Pályázóval személyes interjúra/további egyeztetésre kerül sor, a Pályázótól az interjú/egyeztetés kezdetekor kérünk hozzájárulást az ott felvett adatok kezeléséhez.
Adatkezelés időtartama A személyes adatokat a Pályázó adatainak Társasághoz történő beérkezésétől számított egy évig tároljuk, majd ezt követően töröljük.

A személyes adatokat a Pályázó kérésére bármikor töröljük.
Felhívjuk ugyanakkor a Pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges Pályázat.

A Pályázat megismerésére jogosult A Társaság menedzsmentje és szerződő partnere (lásd Adatfeldolgozók)

Spontán Pályázatok és a kapcsolódó a személyes interjún, további egyeztetéseken felvett személyes adatok

Adatkezelés célja Annak megállapítása, hogy a Pályázat milyen célból érkezett és hogy a Társaságnál van-e annak megfelelő betöltetlen pozíció. Nyitott pozíció esetén a kiválasztási folyamat lebonyolítása, a munkakör betöltése.
Adatkezelés jogalapja A Pályázó önkéntes hozzájárulása.
Hozzájárulás megadásának formája A Pályázat Társaságunkhoz történő megküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatát a fenti célból kezeljük. Amennyiben a Pályázóval személyes interjúra/további egyeztetésre kerül sor, a Pályázótól az interjú/egyeztetés kezdetekor kérünk hozzájárulást az ott felvett adatok kezeléséhez.

Amennyiben a Pályázat beérkezésekor nincs betöltetlen nyitott pozíció, erről tájékoztatjuk a Pályázót.

Adatkezelés időtartama A Pályázat beérkezésétől számított egy évig, arra az esetre ha időközben felszabadul vagy megnyílik a Pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció.

A személyes adatokat a Pályázó kérésére bármikor töröljük.

Felhívjuk ugyanakkor a Pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges Pályázat. 

A Pályázat megismerésére jogosult A Társaság menedzsmentje

Adatfeldolgozók

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a Társaság utasításai szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Üzletfejlesztésre vonatkozó tanácsadási szolgáltatást nyújt Társaságunk részére. 

 

ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
Google Ireland Limited  A Társaság e-mailes levelezőrendszerének tárhelyszolgáltatója.  
Cloud Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Társaságunk belső ügyviteli rendszerének (ideértve az ott megőrzött és tárolt adatok) üzemeltetője. 
Spin Technology, Inc. Az elektronikus tárhelyek biztonsági mentéséért felelős szolgáltató.
ForceDavid Brasil Tecnologia Ltd. Üzletfejlesztésre vonatkozó tanácsadási szolgáltatást nyújt Társaságunk részére. 
DruIT Szolgáltató Kft. Az üzletfejlesztésre vonatkozó tanácsadási szolgáltatást nyújtó és a munkaerő-toborzásban közreműködő partnerünk

A Pályázók jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

A Pályázókat a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

Tájékoztatáshoz való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Azon adatok vonatkozásában, amelyeket a Pályázók saját maguk adnak meg a Társaság részére, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget. 

Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

A Pályázó bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá a Pályázóra vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem a Pályázótól szerzett be a Társaság, úgy a Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen a Pályázó rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli a Pályázóval. Amennyiben a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az elektronikus formátumban bocsátja a Pályázó rendelkezésére, kivéve, ha a Pályázó ezt másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

A Pályázó jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – a Pályázó kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges. 

Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

A Pályázó bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
2. a Pályázó visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. a Pályázó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk)

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a Pályázó jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően a visszavonással érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük. A hozzájárulás visszavonása azonban visszamenőlegesen nem lehetséges és nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

A Pályázó kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését. Ezen kérelemnek oly módon teszünk eleget, hogy megjelöljük, hogy az adott személyes adat(ok) kezelése korlátozott. Korlátozásra az alábbi esetekben kerülhet sor: 

1. a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és a Pályázó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4. a Pályázó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Pályázó adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, azokat nem módosítja kivéve, ha i) a további műveletekhez a Pályázó hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság a Pályázót előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan a Pályázó az adatkezelés korlátozását igényelte

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Pályázó által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Pályázó kérésére a Társaság tájékoztatja a Pályázót arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

A Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (erre jelenleg nem kerül sor). Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

A Pályázó jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a Pályázó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti. 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

A Pályázó bírósági jogorvoslatot kereshet, keresetet nyújthat be a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) Önre vonatkozó kötelező erejű döntésével szemben.

Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

A Társasággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A Pályázó jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. Az eljárást Magyarországon kell megindítani. 

A Pályázó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Pályázók jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Pályázót az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban valamennyi, az incidenssel kapcsolatos információt közöljük, így különösen:

– annak a személynek nevét és elérhetőségeit, aki incidenssel kapcsolatosan további tájékoztatást tud nyújtani; 
– ismertetjük az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
– ismertetjük az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseinket. 

A Pályázót, mint érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

1. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottunk végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztuk, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettünk, amelyek biztosítják, hogy a Pályázó jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítéssel járna. Ebben az esetben nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely a hatékony tájékoztatást biztosítja.

Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Pályázó jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

Kártérítéshez való jog (GDPR 82. cikk)

Amennyiben a Pályázó a GDPR általunk történt megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítésre jogosult. Amennyiben pedig e körben a Pályázó személyiségi jogát sértenénk, a Pályázó jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a Társaság székhelye vagy akár a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok érvényesítése, a Pályázó kérelmének előterjesztése, kapcsolatfelvétel a társasággal

Pályázó a jelen Tájékoztatóval, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdését, kérelmét bármikor készséggel megválaszoljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatosan megkeresés intézhető a Társaság mindenkori ügyvezetőjéhez írásban papír alapon személyesen átadva vagy postai úton kézbesítve, illetve e-mail útján megküldve az elérhetőségünkre. Ugyanezen módokon kerülhet sor a hozzájárulás visszavonására is.

Kérjük, hogy a Pályázó a megkeresésben szíveskedjen a személyazonosításhoz szükséges adatait feltüntetni. Amennyiben a Pályázó személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk a Pályázótól további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni. Amennyiben Pályázó a fenti adatokat nem tudja szolgáltatni, így a beazonosítása akadályba ütközik, kérjük, hogy a Pályázó személyesen keresse fel a Társaságot. Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így Társaságunk nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését megtagadhatjuk.

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót  a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. 

Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kérelem megválaszolását, információnyújtást, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen végezzük. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

1. észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
2. megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.