Elállási / Felmondási mintatájékoztató

Elállási / Felmondási jog gyakorlása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Társaságunkkal kötött szerződésétől. Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy felmondási jogát elveszíti a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltatásnyújtást az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtük meg.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Sprint Consulting Kft., 1082 Budapest, Corvin sétány 2. A, info [at] sprintconsulting [dot] com. Ebből a célból használhatja a Társaságunk által kifejezetten erre a célra rendszeresített elállási / felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási / felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja vagy e-mailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha Ön a szerződéskötéstől számított 14 napon belül, indokolás nélkül eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön indokolás nélküli felmondási jogát a szolgáltatásnyújtás megkezdését követően, de a szolgáltatás egészének teljesítését megelőzően gyakorolja, úgy Ön köteles egyrészről a már teljesített szolgáltatással arányos díjat fizetni, másrészről mindazokat az ésszerű költségeket megtéríteni, melyek Társaságunknál a szolgáltatásnyújtással összefüggésben a felmondás közléséig felmerültek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felmondási jog gyakorlása szempontjából a szolgáltatásnyújtás megkezdésének kell tekinteni azt, ha a szolgáltatásnyújtást Társaságunk visszaigazolta Önnek, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásnyújtásra a visszaigazolásban meghatározott, későbbi időpontban kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk biztosítja, hogy a felmondásig teljesített szolgáltatásért járó arányos díj és a felmerült költségek levonása után az Ön által a szolgáltatás igénybevételéért előzetesen megfizetett ellenszolgáltatásból fennmaradó összeg maradéktalanul visszafizetésre kerüljön Önnek.

Budapest, 2020. március 25.

Sprint Consulting Kft.